categories

Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

Proszek gaśniczy ABC De Lei Fire /25kg

046149
275,00 zł netto
338,25 zł brutto

Ilość

Informacja o składzie:

Nazwa składnika    Wodorosiarczan amonu,   Siarczan amonu

Zawartość                         42+-2,0%                    48+-2,0%

Określenie zagrożeń: Nie zidentyfikowano żadnych szkodliwych dla zdrowia efektów.

Działanie przy niezamierzonym uwolnieniu do środowiska: Wyczyścić powierzchnie, na której wystąpiło rozsypanie i przesypać środek do opakowania zastępczego w celu dalszego przechowywania. Zaleca sie odkurzanie w celu zminimalizowania ilości pyłu.

Używanie i magazynowanie:

W czasie używania stosować odpowiednie pojemniki, aby uniknąć tworzenia pyłu, zapewnić wentylacje pomieszczenia oraz uniknąć bezpośrednich kontaktów. Przechowywać w chłodnym i suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Chronić przed działaniem wilgoci i wody.

 Ograniczenia kontaktów i ochrona osobista:

Ograniczenia kontaktów przy wykonywaniu pracy ze środkiem

Parametry kontroli 10mg/m3, całkowite zapylenie: 4mg/m3 wdychanego pyłu 8 godzin.

Stosować odpowiednia ochronę przeciw pyłowi (np. maski gazowe lub przeciwpyłowe). W celu zredukowania bezpośredniego kontaktu z zapyleniem do w/w ilości. Stosować kombinezony, rękawice i ochronę na oczy oraz zwykle środki higieny zalecane przy każdym obchodzeniu sie ze środkami chemicznymi. Drobny proszek biały bez zapachu -60°C do +80°C 0,9+-0,10g/ml rozpuszczalny w wodzie niepalny <0,25%.

Stabilność i reaktywność

Wchodzi w reakcje z alkadami wydzielając jako produkt rozkładu amoniak. Jeżeli proszek zwilgotnieje lub stwardnieje przestaje sie nadawać do gaszenia pożarów.

Właściwości toksykologiczne:

Połkniecie - Nie stwierdzono szkodliwego działania
Wdychanie - Długotrwale wdychanie może mieć szkodliwy wpływ na prace płuc
Kontakt ze skóra - może spowodować lekkie podrażnienia
Kontakt z oczami - pyl może spowodować podrażnienia

Informacje ekologiczne:

Ponieważ produkt rozpuszcza sie w wodzie, może spowodować obniżenie sie czynnika pH przy wydaleniu do zbiorników wodnych. W przypadku przedostania sie dużych ilości do zbiornika wodnego, zawiadomić właściwe organy. Sole amonowe są substancjami odżywczymi dla roślin.
 Postępowanie z odpadami: Usuwać nadmiar środka i zanieczyszczone opakowania zgodnie z przepisami prawnymi władz lokalnych i państwowych. Nie usuwać łącznie z kwasami.

Informacje o transporcie: środek nie jest niebezpieczny przy transportowaniu
Informacje dotyczące przepisów: Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2002r. W sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1172). Produkt nie jest przedmiotem klasyfikacji wedlug metody obliczeniowej "Przewodnika ogólnej klasyfikacji EC" zamieszczonej w ostatnim wydaniu. Wyróżnik bezpieczeństwa: 22- nie wdychać pyłu.

 Inne informacje:
Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od producenta. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą posłużyć jako wskazówki dotyczące bezpieczeństwai ochrony zdrowia, natomiast nie stanowią gwarancji działania środka. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż te określone przez producenta (środek gaśniczy) bez wcześniejszego kontaktu z nim. Użytkownik jest odpowiedzialny za działanie zgodne z wymogami odpowiednich organów prawodawczych.

 

Zadzwoń, zapytaj doradcę tel. 888444998

046149

Specyficzne kody

Nowy

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Gaśnica proszkowa GP- 2x...
gasnice-proszkowe-1-2
Gaśnica proszkowa GP- 2x ABC /GQ
Gaśnica proszkowa 2 kg ABC, minimalna jednostka gaśnicza dla budynków chronionych pożarowo, idealna do wyposażenia mieszkań i budynków...
75,00 zł netto
92,25 zł brutto Cena