Znaki bezpieczeństwa BHP, instrukcje BHP

Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa BHP wynika z przepisów kodeksu pracy, który nakazuje pracodawcy dbanie o to, by warunki, w jakich jest wykonywana praca, były wolne od zagrożeń i nie narażały pracowników na utratę zdrowia czy życia. Znaki bhp mają za zadanie ostrzegać przed możliwymi ryzykami, zakazywać i nakazywać określone zachowania czy wykonanie pewnych czynności. Instrukcje ogólne BHP mają za zadanie określać obowiązujące na terenie zakładu regulacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś instrukcje BHP dotyczące pracy na określonych stanowiskach precyzują zakres i sposób wykonywania czynności oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcje BHP obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń powinny opisywać zasady bezpiecznego użytkowania oraz postępowanie w razie możliwych nietypowych sytuacji. Instrukcje oraz znaki bezpieczeństwa BHP dostępne w naszym sklepie zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy i spełniają wymogi PN-93/N-01256/03 oraz PN-EN ISO 7010:2012.

Znaki bezpieczeństwa BHP - podstawa prawna stosowania

Znaki bezpieczeństwa BHP powinny być stosowane w każdym zakładzie pracy, w celu zapewnienia przestrzegania zasad eliminujących pojawiające się zagrożenia i pozwalających na uniknięcie wypadków oraz ryzyka utraty zdrowia. Stosowanie znaków BHP wynika z art. 94 § 4 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 6 ust. 1. Znaki BHP powinny być wykonane według wzoru określonego w PN-93/N-01256/03 oraz PN-EN ISO 7010:2012. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi znaki powinny być umieszczane w miejscach, w których występuje zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Znaki są podzielone na 4 kategorie: znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne.

Znaki nakazu BHP

Znaki nakazu mają formę niebieskiego koła z białym piktogramem. Informują o konieczności podjęcia określonego działania. Mogą występować samodzielnie lub z dodatkowym napisem tłumaczącym ich znaczenie.

Znaki zakazu BHP

Znaki zakazu mają formę czerwonej obwódki wokół białego, przekreślonego czerwoną linią koła oraz piktogramu w kolorze czarnym. Informują o zakazie wykonywania określonych czynności. Mogą występować samodzielnie lub z opisem wyjaśniającym ich znaczenie.

Znaki ostrzegawcze BHP

Znaki ostrzegawcze mają formę żółtego trójkąta z czarną obwódką oraz piktogramem w kolorze czarnym. Ostrzegają przed istniejącym bezpośrednim zagrożeniem. Mogą występować samodzielnie lub z tabliczką zawierającą napis określający charakter zagrożenia.

Znaki informacyjne BHP

Znaki informacyjne mają formę zielonego kwadratu z białym piktogramem. Informują o kwestiach związanych z BHP, np. o lokalizacji punktu pierwszej pomocy. Mogą występować samodzielnie lub z dodatkowym napisem wyjaśniającym ich znaczenie.

Instrukcje BHP

Instrukcje BHP powinny być dostępne w każdym zakładzie pracy, a obowiązek ich wywieszenie spoczywa na pracodawcy na podstawie § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Instrukcje ogólne BHP

Instrukcje ogólne opisują prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Określają m.in. zasady postępowania w razie awarii, wypadku czy pożaru oraz regulują zasady używania odzieży roboczej lub środków ochrony indywidualnej. Wskazują czynności niezbędne przy wykonywaniu pracy z punktu widzenia BHP oraz opisują bezpieczne sposoby jej wykonywania. Zawierają także sankcje związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP.

Instrukcje pracy na stanowisku

Instrukcje pracy na stanowisku przedstawiają bezpieczne sposoby wykonywania poszczególnych czynności z uwzględnieniem zasad BHP oraz specyfiki związanej z charakterem danego zakładu pracy, np. stosowanych technologii czy metod pracy. Określają możliwe zagrożenia i przedstawiają sposób postępowania w razie wypadku czy sytuacji awaryjnej. Powinny też przedstawiać metody udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń powinny być sporządzane w oparciu o zasady przygotowane przez producenta danej maszyny lub urządzenia i przedstawiać warunki, w których możliwe jest użytkowanie maszyny, sposoby bezpiecznej obsługi, rodzaje możliwych sytuacji nietypowych i sposoby postępowania w razie ich wystąpienia.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć